Lisanslı Depoculuk Sigortası

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası, lisanslı depo işleticilerinin vermek zorunda olduğu zorunlu teminatlar içinde yer alan bir finansal enstrümandır.

Ticaret Bakanlığı ‘nın 5 Aralık 2017 de mevzuata dahil ettiği LİSANSLI DEPOCULUK KEFALET SENEDİ, Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta tarafından lisanslı depo işleticilerine sunulmakta ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

  • Lisanslı Depoculuk Sigortası

Online

Teklif al

Mobirise

Lisanslı Depoculuk Sigortası

Lisanslı Depo Teminatı
Nedir?

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği gereği Lisanslı depoculukta ortaya çıkabilecek mudi zararlarını tazmin etmek amacıyla, lisanslı depo işletmelerince, lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen ve kabul edilen lisanslı depo teminatının verilmesi zorunludur.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının
Mevzuattaki Yeri


Daha önce “Lisanslı Depo Teminatı” olarak sadece istenen tutara eşit, nakit para, banka teminat mektubu ve gayrimenkul rehni kabul edilebilirken 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünlerı̇ Lı̇sanslı Depoculuk Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k ile kefalet sigortası (kefalet senedi) Ticaret Bakanlığı’nca kabul edilebilir teminatlar arasına girmiştir.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası
Nedir?


Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının, lisanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası almak için, Quick Sigorta Yetkili Acenteleri üzerinden ve/veya online başvuru formunu doldurarak Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası başvurusu yapabilirsiniz.
Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası başvurusu için başvuru formunda cevaplanacak sorulara ek olarak mali veriler, finansal dokümanlar yüklenir, kredi skorlaması yaptırılarak başvuru tamamlanır.
Teknik ve finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek uygun bulması halinde gerekli belge ve sözleşmeleri düzenler.
Quick Sigorta talebi onayladıktan sonra, sigortalıya verilmek üzere lisanslı depoculuk kefalet poliçesi ile “Lehdar“ Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna verilmek üzere Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi düzenler.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının
Avantajları Nelerdir?

Lisanslı depolarda depolanan ürünlerin söz konusu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde mudiye teslim edilmemesi, lisanslı depo işleticisinin Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılar.

Sigorta Şirketi, Lisanslı Depoculuk şirketinin pay sahiplerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının lisanslı depolara mudilerce tevdi edilen ürünleri zimmetine geçirdiğinin, mevzuata aykırı olarak depolardan çıkardığının, emniyeti suistimal fiillerini işlediğinin ve/veya bu kişilerin ürünleri temsilen düzenlenen ürün senetlerini kullanarak hile ve/veya dolandırıcılık yoluyla mudileri ve ürün senedi üzerindeki diğer hak sahiplerini zarara uğrattığının Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından şirketimize bildirilmesi üzerine, sigorta bedeline kadar olan bir meblağı Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na nakden ve tamamen, ödeyerek mağduriyetlerini giderir.
Mudilerin korunmasını sağlar.
Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası yaptırılması durumunda yönetmelikte yer alan teminat maddesi sağlanmış olur.
Lisanslı Depoculuk İşletmesi ve sermayedarın bankalardaki limitleri nakdi krediler için kullanılabilir hale gelir.

Lisanslı Depoculuk
Neyi Amaçlar?
5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile

Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak
Tarım Ürünlerinin emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak
Ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak
Kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerinin depolanmasını temin etmek
Ürün senetlerinin oluşturulması ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek
amaçlanmıştır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi
Nedir?


Lisanslı Depoculuk depolamaya uygun nitelikte tarım ürünlerinin modern altyapıya sahip, sağlıklı ve güvenli ortamda depolanmasını sağlar,
Standardize edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuvarlarca standartlara göre sınıf ve kalitelerinin belirlenmesini sağlar,
Ürünün mülkiyetini temsil eden Ürün Senedi vasıtasıyla; ürünlerin ticaretinin ulusal ya da uluslararası alanda ürün ihtisas borsalarında yapılmasını öngörür ve ticarette kolaylık sağlar,
Ürün senedine karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı sunar,
Vergi ve stopaj avantajı vardır.

Lisanslı Depo İşletmesi
Nedir?


Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketlerdir. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektirler.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu
Nedir?Lisanslı Depo İşleticisinin, Kanun ile mudilerle yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararların tazmin edilebilmesi amacı ile Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurulmuştur.

Lisanslı depo teminatı, Fon adına ve lehine düzenlenir. Bu teminatların muhafazası, Kanunda öngörüldüğü şekilde nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi, kanuni takibinin yapılması, ilgililer hakkında dava açılması, tahsili, yeterliliği, iadesi ve bunların Bakanlığa bildirilmesi, teminatla ilgili diğer hususlar ve tasarruflar Fon tarafından yerine getirilir.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği
Ürün Senedi Nedir?Lisanslı depo işletmesince, teslim ve kabul edilen ürün için kıymetli evrak niteliğinde ürün senedi düzenlenir. Bu teslim, satış değil vedia anlamındadır.

Ürün Senedi lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak çıkarılabilir.

Lisanslı Depoculukta Kaç Çeşit Sigorta Vardır?

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’ne göre iki çeşit sigorta vardır;

12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1. Fıkrasında tanımlanan mal sigortaları kapsamında Lisanslı Depoculuk İşletme Sigortası ile,
5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünlerı̇ Lı̇sanslı Depoculuk Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k ile “Lisanslı depo teminatı” başlıklı 16 ncı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alarak yürürlüğe giren Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası,
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1.Fıkrasında geçen Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortasının, Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasını düzenleyen sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.

Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası İçeriği Nedir

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1.Fıkrasına göre İşletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırılması ayrıca zorunludur.

Ürünlerin sigortalanmasında depo kapasitesi esas alınır. Ürünler, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, fiili depolama durumuna göre kademeli olarak da sigortalanabilir. Ancak bu şekilde düzenlenecek sigorta poliçesinin depoya konulan ürünlerin tamamını kapsaması zorunludur.

Depolanan ürün için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı hasarın meydana geldiği tarihteki mudidir. Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun hakları saklıdır.

Online Teklif al


Haberler ve indirimli kampanyalar için abone olun.

Design by webimburada.com

Tüm Kredi Kartları Geçerlidir.

  • horse riding cappadocia
  • cappadocia horse riding
  • trial horse cappadocia
  • nevşehir web tasarım